Годишна данъчна декларация и данъчно облагане

Данъчно задължените лица внасят годишна данъчна декларация (ГДД) в периода до 31 март. Към ГДД се прибавят и три анекса: за намаление и преотстъпване на корпоративния данък (ЗКПО) и понижаване на счетоводно-финансовия данък; за формиране на финансовия счетоводен резултат за приходи, които са обложени в чужбина. Данъчно обложените лица правят тримесечни или месечни авансови вноски за ЗКПО.

Безплатен Държавен вестник

У нас има 2 начина, за да поддържаме актуална информация за случващото се в държавата. И двата начина включват Държавен вестник, като първия е посредством абонамент за печатното издание, а вторият е достъпът до вестника посредством неговата официална страница, където може да свалим цялата ни нужна информация, включена в определен негов брой.

Payroll - дефиниция на понятието


payroll - списък със служители, указващ заплати и добавки на всеки от тях.

В български език понятието payroll се превежда като "пейрол", "обработка на заплати" и "ТРЗ".

Как се е водило ТРЗ в България преди 100 години

Сайта пейрол.com представи наскоро обработено копие на автентично помагало по ТРЗ от 1808 год. Изданието е служело като справочник с тогавашните нормативни уредби при изплащането на работни заплати, пътни и дневни разходи при командировки и облагане на доходите. В табличен вид са представени категориите труд и съответните норми за възнаграждение.

Икономически ефект от пейрол услугата

Всеки може да пресметне за себе си колко ще му струва да има служители в отдел ТРЗ и Личен състав, които да отговарят за заплатите. Могат да се пресметнат също техните възнаграждения, осигуровки, оборудване на работните им места, софтуер, поддръжка на софтуер, обучение за непрекъснато усложняващото се трудово законодателство и ежегодните промени в данъчните закони. Получената сума може да се сравни с цената на пейрол услугата от външна фирма.

Избирайте внимателно фирма за пейрол услуги

Пейрол услугата може да се извършва по различни начини – цялостно или частично:

  • При цялостната услуга се извършва всичко – от създаването на трудовите договори до разплащането със служителите.
  •  Частичното може да включва само електронна обработка на данните или обработка на дължимите възнаграждения, отчисления и данъци.
Изнесената пейрол услуга трябва да гарантира добро качество. Пейрол компанията трябва да бъде и много добър съветник в избора на различните видове политики на заплащане, начин на изплащане и др.

Пейрол услуги

Изчисляването на работните заплати, осигуровките и данъците е сложен и конфиденциален въпрос. Поради непрекъснатите промени в трудовото законодателство и приложимите данъчни закони, поемането на ТРЗ процесите от външна компания е начин да се получи достъп до опитни и квалифицирани специалисти.

Видео семинари по счетоводство от Accounting seminars